g±sienice

Małgorzata Szymczykiewicz

Ekologiczne zwalczanie g±sienic [PORADA EKSPERTA]

Ekologiczne zwalczanie g±sienic [PORADA EKSPERTA]

Mój ogródek graniczy ze starym zapuszczonym sadem. I chyba to z niego przenosz± się do mnie liczne g±sienice zjadaj±ce moje ro¶liny ozdobne. Muszę z nimi walczyć, lecz nie chciałabym stosować ¶rodków chemicznych... Izabela Gryń

Karate Zeon 050 CS

Zwalcza g±sienice i mszyce

Li¶cie wierzchołkowe sprzędzione po kilka w tak zwane gniazda

Wskazuj± na obecno¶ć g±sienic zwójki tawułeczki.

Większo¶ć z nas nie lubi owadów, ale ta g±sienica jest niezwykła. Gdy kto¶ jej przeszkadza, ona...

Większo¶ć z nas nie lubi owadów, ale ta g±sienica jest niezwykła. Gdy kto¶ jej przeszkadza, ona...

Choroby i szkodniki we wrze¶niu

Choroby i szkodniki we wrze¶niu

Byliny i krzewy chronimy przed chorobami grzybowymi - plamisto¶ci± li¶ci (Baymat Ultra 015 EC lub Falcon 460 EC), a przy przewlekłych opadach przed szar± ple¶ni± (Teldor 500 SC lub Captan 50 WP) oraz mszycami i g±sienicami zjadaj±cymi li¶cie (Decis Ogród 015 EW). Niszczymy chrab±szcze - formy

Zaginanie się wierzchołków pędów i ich zasychanie na kilkuletnich krzewach sosny górskiej i kosodrzewinie

 czerwcu g±sienice przepoczwarczaj± się, a po trzech tygodniach (w połowie czerwca) wylatuj± motyle. Samice składaj± jaja na łuskach p±ków lub do pochewek igieł. W lipcu wylęgaj± się g±sienice, które żeruj± aż do paĽdziernika wewn±trz p±ków, wyjadaj±c ich zawarto¶ć. Jedna g±sienica może

Ogołacanie pędów z igieł ¶wierka

Młode g±sienice brudnicy mniszki (IV/V-VII) maj± długo¶ć 4 mm, kolor czarny i liczne, długie włoski. Starsze natomiast s± jasno- lub ciemnobr±zowe z białym wzorem na grzbiecie i niebieskimi brodawkami na bokach, z których wyrastaj± szarawe włoski. Larwy zawodnicy ¶wierkowej (V

Okr±gławe plamy barwy br±zowej na li¶ciach

Żeruj± one na li¶ciach tawuły van Houtte"a od lipca do jesieni, wygryzaj±c skórkę wraz z miękiszem. Buduj± z li¶ci rdzawobrunatne koszyczki długo¶ci 7-9 mm, wewn±trz których przebywaj±. Recepta:Po zauważeniu motyli, najczę¶ciej na pocz±tku czerwca, krzewy trzeba opryskać jednym z&nbs

Leczymy buki

Leczymy buki

efekt żerowania g±sienic niedolotnika bukowczyka. G±sienice s± długo¶ci 1518 mm, żółtawozielone, z jasnobr±zow± głow±, żółtaw± tarczk± karkow± i par± br±zowych plamek po bokach. Pojawiaj± się na ro¶linach w czerwcu i żeruj± aż do paĽdziernika. Zimuj± w postaci poczwarki w kokonach w¶ród resztek

Szkieletowanie li¶ci

S± ciemnozielone, maj± granatowe i żółte paski oraz długo¶ć około 5 cm. Recepta:Opanowane przez szkodnika fragmenty pędów należy wyci±ć i spalić, a krzewy opryskać jednym z wymienionych wyżej preparatów.

Szkodniki na lipie

Szkodniki na lipie

Z analizy zdjęć i opisu wynika, że lipa została zaatakowana przez szkodnika, którego larwy minuj± li¶cie. Może to być błonkówka lub motyl (na zdjęciu nie widać larw, trudno więc stwierdzić na pewno, jaki to gatunek). Od czerwca do sierpnia larwy żeruj± w miękiszu li¶ci, tworz±c tzw. miny - małe i ok

Krzywik maliniaczek (Incurvaria rubiella) - szkodnik malin.

Objawy, biologia i szkodliwo¶ć Tam na plantacjach malin gdzie w zeszłym roku stwierdzili¶my zasychaj±ce p±ki kwiatowe, wewn±trz których znaleĽli¶my żeruj±ce g±sienice należy w tym roku przygotować się do zwalczania chemicznego szkodnika jakim jest motyl krzywik maliniaczek z rodziny krzywikowate

Jak zimuj± szkodniki?

Jak zimuj± szkodniki?

trawie. Wiele z nich zimuje w postaci poczwarek lub tzw. bobówek ukrytych w wierzchniej warstwie ziemi. G±sienice często "¶pi±" w gniazdach utworzonych ze zwiniętych li¶ci albo wewn±trz ro¶lin, w wydr±żonych wcze¶niej pędach. W tym artykule przedstawiam zimuj±ce formy owadów szkodników, które

Krzywik porzeczkowiaczek (Incurvaria capitella) - szkodnik porzeczek.

Krzywik porzeczkowiaczek (Incurvaria capitella) - szkodnik porzeczek.

Objawy, biologia i szkodliwo¶ć Tak jak w przypadku wszystkich motyli z rodziny krzywikowate tak też i krzywik porzeczkowiaczek zimuje w postaci g±sienicy w oprzędach umiejscowionych w opadłych li¶ciach lub w spękaniach kory karp porzeczki. Także tutaj szkodnik po wybudzeniu (mała g±sienica barwy

Licinek tarniniaczek (Argyresthia ephippiella ) - szkodnik czere¶ni, wi¶ni, brzoskwini i ¶liwy

Objawy, biologia i szkodliwo¶ć Szkody wyrz±dza żeruj±ca w nabrzmiewaj±cych p±kach g±sienica. Z zimuj±cych jaj (kształtu gruszkowatego, koloru czerwono żółtego do oliwkowozielonego ) na korze oraz pod łuskami p±czków na przełomie marca i kwietnia wylęgaj± się jasnożółte g±sienice (z czarn± głow± ) o

Najpiękniejsze motyle - zobacz co lubi±

Najpiękniejsze motyle - zobacz co lubi±

Rusałka pawik przysiada na krzewach tui. Widujemy je często na astrach, cyniach, sadĽcu konopiastym, aksamitkach i budlei. Najczę¶ciej s± to kwiaty fioletowej barwy. G±sienice zjadaj± li¶cie pokrzywy, na której występuj± masowoModraszkowi adonisowi smakuje nektar komonicy i innych kwiatów z rodziny

Decis® 2,5 EC

2,5 EC przeznaczony jest do zwalczania różnych szkodników na ro¶linach uprawnych i ozdobnych: - drzewa i krzewy owocowe: owocówki, zwójkówki, miodówki, mszyce, kwieciaki i inne owady uszkadzaj±ce li¶cie i owoce - warzywa: rolnice, mszyce, stonka ziemniaczana, g±sienice, pchełki

Szkodniki li¶ci

Szkodniki li¶ci

przypominaj± g±sienice motyli. Większe okazy wygryzaj± w li¶ciach dziury, mniejsze, np. żeruj±ce na jeżynie, zeskrobuj± skórkę li¶cia i miękisz, pozostawiaj±c duże okienka. Zwalczanie: Po zauważeniu pierwszych larw opryskujemy ro¶liny preparatem Decis Ogród 015 EW. Na zdjęciu powyżej: Larwa ro¶liniarki Fot

Liszki na li¶ciach pelargonii

Liszki na li¶ciach pelargonii

Na pelargonii najprawdopodobniej żeruj± g±sienice piętnówek, np. błyszczki jarzynówki. Najlepiej zbierać je ręcznie i niszczyć. Ro¶liny można też opryskać jednym z preparatów: Decis 2,5 EC w stężeniu 0,05 %, Fastac 100 EC (0, 015-0,02%), Karate Zeon 050 CS (0,025 %).

GroĽne w maju [Kalendarz prac]

GroĽne w maju [Kalendarz prac]

Cały miesi±c intensywnie zwalczamy mszyce (Teppeki 50 WG, Confidor 200 SL albo Pirimor 500 WG), miodówki (Karate Zeon 050 SC), zwójki, g±sienice zjadaj±ce li¶cie (Decis Ogród 015 EW, Karate Zeon 050 CS lub Sumi-Alpha 050 EC) oraz przędziorki (Magus 200 S.C. lub Envidor 240 SC). Tuż po zauważeniu

Wykorzystaj zioła i kwiaty w walce ze szkodnikami

Wykorzystaj zioła i kwiaty w walce ze szkodnikami

Czę¶ci nadziemne i korzenie niektórych ro¶lin zawieraj± substancje, które swoim zapachem odstraszaj± szkodniki. Czasem wystarczy posadzić rz±dek tych ro¶lin, by mszyce, g±sienice oraz inne niepoż±dane owady trzymały się z daleka. W innych przypadkach trzeba z ro¶lin sporz±dzić wywar lub odwar

Choroby i szkodniki [Ogród w lipcu]

Choroby i szkodniki [Ogród w lipcu]

, skoczki, ¶luzownice, g±sienice zjadaj±ce li¶cie i wciornastki (Decis Ogród 015 EW lub Karate Zeon 050 CS), przędziorki (Envidor 240 EC lub Magus 200 SC). W czasie rozwoju owoców pestkowych i ziarnkowych zwalczamy zgnilizny (Topsin M 500 SC) i parch (Captan 80 WG). Na jabłoni niszczymy też drugie pokolenie

Choroby i szkodniki [Ogród w czerwcu] 

Choroby i szkodniki [Ogród w czerwcu] 

Szczególnie ważne jest zwalczanie mszyc (Teppeki 50 WG, Confidor 200 SL lub Pirimor 500 WG). Wydzielaj± one lepk± tzw. rosę miodow± (spadĽ), która pokrywa li¶cie. W dalszym ci±gu zwalczamy przędziorki (Envidor 240 SC lub Magus 200 SC), zwójki i g±sienice zjadaj±ce li¶cie (Decis Ogród 015 EW, Karate

Choroby i szkodniki na owocach

Choroby i szkodniki na owocach

skórce jabłka i gruszki widoczne s± br±zowe odchody żeruj±cej wewn±trz różowej g±sienicy owocówki jabłkóweczki. Podobne g±sienice owocówki ¶liwkóweczki żeruj± w ¶liwkach. Zwalczanie owocówki Stosujemy pułapki feromonowe. G±sienice wyłapujemy na opaski z papieru falistego założone na pień drzewa od

GroĽne we wrze¶niu - czym to zwalczać?

Drzewa, krzewy i byliny mog± jeszcze być atakowane przez mszyce i g±sienice zjadaj±ce li¶cie (Decis Ogród 015 EW) oraz grzyby powoduj±ce plamisto¶cili¶ci (Baymat Ultra 015 EC). Pojawia się też często szara ple¶ń (Captan 50 WP, Teldor 500 SC). Dalie niszczy zamieranie pędów. Opryskujemy je i

Żółknięcie i zasychanie igieł modrzewia

Zimuj± one w jasnobr±zowych koszyczkach długo¶ci do 5 mm, przytwierdzonych do gał±zek ro¶liny (na zdjęciu). Wiosn± uaktywniaj± się i zjadaj± wierzchołki igieł (pozostała czę¶ć igieł żółknie i zasycha). Jedna g±sienica może zniszczyć nawet do 80 igieł. Recepta:W drugiej połowie

Naturalne ¶rodki ochrony ro¶lin

2 tygodnie w ciemne miejsce. Roztwór codziennie mieszamy. Rozcieńczamy 10-krotnie, cedzimy, podlewamy lub opryskujemy nim ro¶liny. Pokrzywa ? na różne choroby i szkodniki. Powyżej: piołun ? na g±sienice. Na zdjęciu powyżej: Pokrzywa - na różne choroby i szkodniki Fot. Shutterstock Na zdjęciu

Choroba, czy szkodnik?

przez lupę. Pierwszym objawem ich pojawienia się na li¶ciach s± bardzo małe plamki, które z czasem powiększaj± się i przybieraj± srebrzyste lub jasnożółte odcienie. Występuj± też duże plamy lub różnego rodzaju wzorki, spowodowane żerowaniem larw lub g±sienic wewn±trz li¶cia. Na zdjęciu powyżej

Ogród przyjazny owadom

, ¶limakami i g±sienicami. Z kłody drewna łatwo da się zrobić schronienie dla jeża, który będzie pomocny w zwalczaniu ¶limaków, g±sienic i myszy.

Preparaty prawie uniwersalne [Porada eksperta]

w innych przypadkach. Jeżeli na pędach wielu ro¶lin obserwuje Pani kolonie mszyc, warto kupić np. Fastac 100 EC - oprócz tej grupy owadów, zwalcza on także przędziorki, g±sienice i wciornastki. Podobny zakres działania ma także Karate Zeon 050 SC oraz Substral Polysect, który dodatkowo wnika w

Kapusta

regularnie podlewamy. Po 2-3 tygodniach od posadzenia i w czasie zawi±zywania się główek zasilamy ro¶liny azotem. Wiosn± chronimy agrowłóknin± przed ¶mietk± kapu¶cian±. Przez cały sezon (co 7 dni) niszczymy jaja i skupiska g±sienic bielinka kapustnika. Na zdjęciu powyżej: Motyle bielinka kapustnika składaj±

Choroby i szkodniki ro¶lin cebulowych

motyl często atakuje mieczyki i irysy. Zazwyczaj g±sienice żeruj± wieczorem i noc±, od czerwca do końca wrze¶nia. Wygryzaj± okienka w li¶ciach, a także w p±kach i kwiatach, zniekształcaj±c je. Rada: Po stwierdzeniu uszkodzeń lub obecno¶ci g±sienic opryskujemy ro¶liny 2-3 razy, co 10 dni (wieczorem

Warzywa z własnej doniczki

efektowne, że z powodzeniem spełniaj± również funkcję dekoracji. Fot. Shutterstock "G±sienica" na li¶ciach Na talerzu ułóż młode li¶cie szpinaku. Skrop je oliw± i sokiem z cytryny. Połóż na nich naprzemiennie po 3 małe pomidorki i kulki mozzarelli. Na pierwszym pomidorku zrób główkę g±sienicy

Miesięcznik Magnolia 07/2013 już w sprzedaży

Przy wodopoju. Mała woda - dla zwierz±t i dla ozdoby ogrodu Metamorfoza ogrodu. Urokliwy ogród na starym torowisku Zadbane iglaki Jak się nimi opiekować, by zachwycały zdrow± zieleni± Zielone pogotowie: Dzielimy irysy. Na g±sienice... piołun. Rosa na pędach róż - objaw choroby? Co lubi kolumnea

Jak chronić drzewa

można znaleĽć w programach ochrony ro¶lin sadowniczych.Jabłonie: przędziorki (preparaty Nissorun i Magus), kwieciak jabłkowiec (Decis), miodówka jabłoniowa (Decis), g±sienice zwójek i mszyce (Decis lub ABC przeciwko szkodnikom na drzewach owocowych), piędzik przedzimek (Decis), owocnica (Decis

Leczymy graby

wygryzione w p±kach i li¶ciachTo efekt żerowania g±sienic piedzika przedzimka . G±sienice s± jasnozielone, długo¶ci do 25 mm, z trzema białymi liniami po bokach ciała i ciemniejszymi liniami grzbietowymi. Przy chodzeniu wyginaj± do góry ¶rodkow± czę¶ć ciała. Zimuj± ich jaja w spękaniach kory, w pobliżu p±ków

Morwa biała, czy czarna

Chińczycy wykorzystywali li¶cie morwy białej do karmienia g±sienic jedwabników. Używali ich także w celach leczniczych. Obecnie ceni± je szczególnie osoby dbaj±ce o figurę oraz zdrowe odżywianie. Li¶cie morwy maj± bowiem zwi±zki, które zmniejszaj± apetyt na słodycze, a co więcej, hamuj± aktywno¶ć enzymów

Co dolega naszym różom?

, powoduj±c ich srebrzenie. Wkrótce li¶cie żółkn± i opadaj±. Zwalczanie: Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CSZWÓJKI Młode g±sienice pocz±tkowo szkieletuj± (objadaj± z mi±ższu) li¶cie, a potem tworz± oprzędy z kilku li¶ci, wewn±trz których żeruj±. Zwalczanie: Desic 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS.

Kalendarz prac na styczeń

. Przygotowania do nowego sezonu: Kupujemy ¶rodki ochrony ro¶lin zwalczaj±ce choroby, które występuj± w naszym ogrodzie, np. m±czniaki, plamisto¶ci li¶ci, brunatn± zgniliznę owoców (Rovral Aquaflo 500 SC, Topsin M 500 SC), szar± ple¶ń (Teldor 500 SC, Polyversum WP) oraz chrz±szcze, pędraki, g±sienice i larwy

Nagłe zamieranie ro¶lin

zdjęciu powyżej: Nekrozy na pędach derenia Większo¶ć z nas nie lubi owadów, ale ta g±sienica jest niezwykła. Gdy kto¶ jej przeszkadza, ona... Coraz czę¶ciej występuje na różnych gatunkach, jednak największe zagrożenie stanowi dla azalii i różaneczników oraz perukowców i klonów. Fytoftoroza jest

Choroby i szkodniki leszczyn

%). Przeciwnikom stosowania ¶rodków chemicznych polecamy biopreparat Biosept 33 SL (0,05%) lub Bioczos BR.Szkieletowanie li¶ciJest efektem żerowania g±sienic narożnicy zbrojówki, które pojawiaj± się od połowy czerwca. S± ciemnozielone, maj± granatowe i żółte paski oraz długo¶ć około 5 cm.ReceptaOpanowane przez

Wiosenne szkodniki i choroby ro¶lin - jak z nimi walczyć

Ptaki uwijaj± się jak mog±, zjadaj±c g±sienice motyli i inne szkodniki. Bardzo nam pomagaj± w usuwaniu tych nieproszonych go¶ci. Sporo jest też w tym roku biedronek i ich larw - niezast±pionych pogromców mszyc , które osłabiaj± młode przyrosty, a kwiatom nie pozwalaj± się rozwin±ć z p±ków.Obecno¶ć

Niezwykła ro¶lina - pokrzywa

kwiatostanu pokrzywy. Pojedyncze g±sienice wygl±daj± interesuj±co, jednak w dużej masie nie robi± dobrego wrażenia. Jedynie g±sienice admirała trudno zauważyć, bo ukrywaj± się w li¶ciach, których brzegi najpierw ł±cz± przędz±. Chrońmy je wszystkie, gdyż po przepoczwarczeniu zamieni± się w motyle. INNE

Jesienne odloty ptaków

uciekać. Zjadacze owadów, paj±ków, robaczków, g±sienic, ¶limaków, ryb, płazów, gadów i skorupiaków przenosz± się do tzw. ciepłych krajów, gdzie nie grozi im ¶mierć głodowa. U nas pozostaj± ro¶linożercy i łowcy gryzoni plus trochę padlinożerców i zjadaczy innych ptaków. W razie srogich mrozów nawet ci

Zwijanie li¶ci bzu i glicynii, zmiana koloru kwiatów bzu.

po ponownym pojawieniu się szkodnika. Lub uszkodzenia od g±sienic motyla. Opryski należy stosować np. na pocz±tku zwijania się li¶ci 2-krotnie co 7-10 dni preparatem Methomex 200SL lub Owadofosem 540EC. Co do zmiany koloru kwiatu bzu s± wła¶ciwie tylko 2 wytłumaczenia, prostsze, że odbiła ro¶lina z

Lista marcowych prac

wiadrze z wod±. Jeżeli zakładamy z nich żywopłot, po posadzeniu skracamy pędy przynajmniej o 1/3. Z drzew owocowych usuwamy oprzędy z zimuj±cymi g±sienicami oraz zaschnięte owoce (tzw. mumie). Ograniczymy w ten sposób atak szkodników i chorób. Rozpoczynamy pierwsze opryski. Z tafli oczka wodnego usuwamy

Jakie problemy gnębi± ro¶liny w skrzynkach [Porada eksperta]

preparaty: Magus 200 SC, Envidor 240 SC. - Końce pędów i li¶cie opanowane s± przez zielone lub czarne drobne owady, młode czę¶ci ro¶lin przebarwiaj± się i marszcz± - mszyce. Skuteczne preparaty: Confodor 200 SL, Decis Ogród 015 EW, Fastac 100 EC. -Li¶cie, pędy, a czasem kwiaty wygryzione - g±sienice motyli

Ochrona ogrodu, oranżerii i domu przed paj±kami

g±sienicami zjadaj±cymi li¶cie. Preparat Substral paj±ki sprawia, że po jego użyciu powstaje niewidoczna dla człowieka bariera, jednak nie do pokonania przez te owady (ze względu na zapach substancji chemicznej). Dlatego ¶rodek ten sprzedawany jest w pojemniku z łatwym w użyciu aplikatorem. Je¶li chcemy, by

Leczymy kwiaty balkonowe - gdy w skrzynkach Ľle się dzieje

wiatr.Ss±ce i gryz±ce Szkodniki . pojawiaj±ce się na balkonie zwykle wysysaj± soki z li¶ci, młodych pędów lub płatków, osłabiaj±c ro¶liny oraz powoduj±c zniekształcenia. Niektóre szkodniki s± bardzo małe - można je zobaczyć tylko za pomoc± lupy.Mog± tu także zago¶cić g±sienice motyli czy chrz±szcze, które

Lipiec w ogrodzie. Kalendarz prac ogrodniczych.

wirusowe, uszkodzenia li¶ci powoduj± g±sienice motyli i larwy błonkówek, a wewn±trz li¶ci żeruj± miniarki (Decis Ogród 015 EW, Karate Zeon 050 CS, Kung-Fu 050 CS, Sumi-Alpha 050 EC). ¦limaki noc± wyżeraj± dziury w li¶ciach (Glanzit 06 GB, Mesurol Alimax 02RB, ¦limax 04 GB oraz pułapki). Ogórki poraża

Porażone p±ki

siarkowymi, pordzewiacza - ¶rodkiem Mitac 200 EC. Jej g±sienice żeruj± w rdzeniu młodych pędów, powoduj±c ich zaginanie i zasychanie. Uszkodzenia prowadz± do deformacji sosny. Motyle składaj± jaja pomiędzy igłami przy p±kach szczytowych. Zwalczanie - pędy zasiedlone przez larwy zwójki wycinamy od połowy maja

Maj w ogrodzie. Kalendarz prac ogrodniczych.

-Alpha 050 EC. Mszyce, miodownice, zwójki, g±sienice (na większo¶ci ro¶lin): Fastac 100 EC, Kung-Fu 050 CS, Provado Plus AE, Sumi-Alpha 050 EC.Przędziorki (na wszystkich ro¶linach): Karate Zeon 050 CS, Kung-Fu 050 CS.Parch (jabłoń ozdobna, ognik): Zato 50 WG, Captan 50 WP. Plamisto¶ci li¶ci (występuj±

Choroby i szkodniki ro¶lin - pozbywamy się ich bez chemii

, wyci±g (1 kg suszonych kwiatów) - na przędziorki, g±sienice motyli oraz profilaktycznie przeciwko infekcjom grzybowym.Szczaw. Wyci±g (z 200-300 g korzeni) zwalcza mszyce, przędziorki i miodówki. Tytoń. Odwar (z 10-12 papierosów) i wyci±g działa na m±czliki, miseczniki, mszyce. Wrotycz. Odwar (z 300 g

Dziwne dolegliwo¶ci

zginie. Pomocne w ich zwalczaniu s± pałeczki doglebowe Tarcznik. Ażurowe wzory Je¶li w li¶ciach albo kwiatach widać wyraĽne dziury, możemy być pewni, że sprawcami s± g±sienice motyli lub ¶limaki.Te ostatnie pozostawiaj± po sobie ¶luzowat± wydzielinę. SprawdĽmy, czy szkodniki nie ukryły się pod li¶ćmi lub

Niech nam owocuj±!

dobrze znane nam mszyce i g±sienice zjadaj±ce li¶cie. Natomiast je¶li p±ki s± wyjedzone, płatki schn± i br±zowiej±, a wewn±trz zniszczonego kwiatu widzimy larwę - to znak, że mamy do czynienia z kwieciakiem jabłkowcem. Grusze wyj±tkowo upodobała sobie paciornica gruszowianka. To niewielki, podobny do

Jak opiekować się star± jabłoni±

g±sienice tego szkodnika. Opaskę póĽniej zdejmujemy i palimy. Możemy też zastosować pułapkę feromonow±.

Żaba czy ropucha?

mieszkać nawet w bardzo suchych miejscach, oraz największ± - ropuchę szar±. U mnie jest ich kilka. S± wielkie i wspaniałe. Za dnia kryj± się w różnych zakamarkach, ale w nocy wychodz± na łowy i pożeraj± wszystko, co im się w paszczy zmie¶ci. Czyli ¶limaki, g±sienice, paj±ki, wszelkie owady, chętnie

Szkodniki - sk±d się bior± i jak się ich pozbyć

wyrzucić. Profesjonali¶ci w szklarniach używaj± preparatu Basamid lub Nemazin. G±sienice motyli. Do mieszkania czasem wlatuj± i składaj± jaja motyle, np. zwójki, bielinki, tantni¶ krzyżowiaczek. Wylęgłe z nich g±sienice obgryzaj± li¶cie i płatki. Oprócz ręcznego zbierania szkodników ro¶liny można opryskać

Ćmy. Sekrety nocnych motyli

barczatki, a szczotecznice i znamionówki imponuj± z kolei barwnymi "irokezami". Nagie g±sienice miewaj± ogonki (u zawisaków czy widłogonków) lub garby (u garbatek). Z kolei larwy miernikowców przypominaj± patyki, a nazwę zawdzięczaj± sposobowi poruszania się, w czasie którego wyginaj± ciało w

Głogi - żywi± i broni±

miododajne kwiaty, a małe ssaki i ptaki korzystaj± z owoców. Zaradne gospodynie potrafi± z nich przyrz±dzać konfitury i nalewki.Trzeba jednak pamiętać, że głogi maj± też mniej sympatycznych konsumentów - g±sienice niestrzępa głogowca i innych motyli. Owoce bywaj± również atakowane przez grzyby (parch) oraz

Miesięcznik Ogrody 12/2009

kwestionariuszRozmowa z aktork± Elżbiet± Zaj±cówn±Eksperci radz± czytelnikomKrzewy na błotnist± glebę. G±sienice na różach. Tulipany - problemy z kwitnieniem i inne porady Kalendarz ogrodnikaSpis tre¶ci rocznika 2009Felieton

Nietoperz, czyli błogosławieństwo dla ogrodnika

jak najwięcej. Dlaczego? Bo to zwierz±tka owadożerne. Pełni± tę sam± funkcję, co ptaki za dnia. Zajadaj± owady lataj±ce, które chwytaj± w locie, ale również, tak jak na przykład gacki - nietoperze o wielkich uszach - potrafi± ¶ci±gać z li¶ci drzew i krzewów g±sienice. Do¶ć powiedzieć, że jeden

Akcja Od¶nieżanie

mieszkamy w rejonie, gdzie występuj± obfite opady ¶niegu, a więc na Podhalu, Podkarpaciu czy SuwalszczyĽnie. Ich wielk± zalet± poza wysok± wydajno¶ci± jest to, że napęd przenosi się za pomoc± przekładni na koła lub g±sienice, co sprawia, że maszyny nie trzeba pchać - wystarczy j± kierować. Wszystkie czę¶ci

Nieproszeni go¶cie

li¶ciach i kwiatach, takie jak g±sienice motyli, a także larwy oraz dorosłe chrz±szcze czy ¶limaki.Już przy zakupie ro¶lin sprawdĽmy, czy nie ma na nich ¶ladów żerowania - żółtych plam na li¶ciach, delikatnej pajęczynki, skupisk owadów na pędach. Podobnego przegl±du - najlepiej przy użyciu lupy

Kolorowe rabaty i pierwsze plony

m±czniakowi oraz wierzby przeciwko rdzy (wrażliwe na ni± s± zwłaszcza odmiany miniaturowe szczepione na pniu), np. stosuj±c preparat Baymat lub ekologiczny Biosept.Jeżeli na ro¶linach zauważymy mszyce albo g±sienice, używamy preparatów owadobójczych, np. Decisu czy Provado Plus AE. Zabieg powtarzamy trzy razy

Zwalczanie szkodników w ogrodzie - poradnik

kłuj±co-ss±cym i gryz±cym, co chociażby w przypadku drzew owocowych umożliwia skuteczne zwalczania tak mszyc jak i g±sienic motyli. Aktywno¶ć owadobójcza utrzymuje się przez 4 tygodnie, a to ogranicza konieczno¶ć wielokrotnych aplikacji i jest szczególnie przydatne do zwalczania tych szkodników, których

Sierpień w ogrodzie. Czas wakacji i zbiorów

m±czniakowi oraz wierzby przeciwko rdzy (zwłaszcza odmiany miniaturowe), np. preparatem Baymat lub ekologicznym Bioseptem. Jeżeli na ro¶linach zauważymy mszyce lub g±sienice, stosujemy preparat owadobójczy, np. Decis. Zabieg powtarzamy trzy razy w odstępach tygodniowych.Iglaki Druga połowa lata to najlepszy

Preparaty długo działaj±ce na mszyce i nie tylko

szczę¶cie nie ma większej filozofii. Pryskamy wtedy, gdy zauważymy pierwsze mszyce na ro¶linach. Im szybciej tym lepiej. Spo¶ród szkodników, które mog± wyst±pić na drzewach owocowych nie można nie wspomnieć o konieczno¶ci zwalczania zwójek. Zwójki czyli g±sienice niektórych gatunków motyli, powoduj± w

Kalendarz prac sierpniowych - Kolorowe rabaty i pierwsze plony

czarnej plamisto¶ci i m±czniakowi oraz wierzby przeciwko rdzy (wrażliwe na ni± s± zwłaszcza odmiany miniaturowe szczepione na pniu), np. stosuj±c preparat Baymat lub ekologiczny Biosept. Jeżeli na ro¶linach zauważymy mszyce lub g±sienice, używamy preparatów owadobójczych, np. Decisu. Zabieg powtarzamy

Sierpień w ogrodzie - Kalendarz ogrodnika.

szczepione na pniu), np. preparatem Baymat lub ekologicznym Bioseptem. Jeżeli na ro¶linach zauważymy mszyce lub g±sienice, stosujemy jeden z preparatów owadobójczych. Zabieg powtarzamy trzy razy w odstępach tygodniowych.IglakiTegoroczne przyrosty s± już ciemnozielone, nie można ich odróżnić od zeszłorocznych

Garbatka zygzakówka

Garbatka zygzakówka (Notodonta ziczac) - owad z rzędu motyli. G±sienice tego motyla żywi± się li¶ćmi wierzb i topól.

Parnassius phoebus

Parnassius phoebus – gatunek motyla z rodziny paziowatych. Występuje w Eurazji i Ameryce Północnej. G±sienice żeruj± na skalnicy i rozchodniku.

Kuprówka rudnica

z odwłoka. W jednym złożu składane jest do 300 jaj. G±sienice kuprówki rudnicy żywi± się li¶ćmi dębu, Arbores fructiferae, wi¶ni, jabłoni i gruszy. G±sienice żeruj±ce na li¶ciach buduj± z nich gniazda spowite przędz±. W takich samych gniazdach g±sienice zimuj±. Na przedwio¶niu g±sienice zaczynaj± żerowanie

Rhogogaster chlorosoma

Rhogogaster chlorosoma - owad z rodziny pilarzowatych. Samice owadów tego gatunku maj± krótkie, wci±gane pokładełko. Larwy przypominaj± g±sienice motyli, maj± 3 pary odnóży tułowiowych i 8 par odnóży odwłokowych.

Witalnik naostrzak

Witalnik nostrzak (Chiasmia clathrata, Semiothisa clathrata) - owad z rzędu motyli o rozpięto¶ci skrzydeł 11–15 mm. Pospolity na terenie całej Polski, z wyj±tkiem Tatr. G±sienice tego motyla żeruj± na koniczynie i lucernie.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwo¶ci± obowi±zywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno¶ci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własn± odpowiedzialno¶ć. Materiał pochodz±cy z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.