najcz甓ciej

Tekst: Alicja Gawry

10 b酬d體 najcz甓ciej pope硁ianych w ogrodzie

10 b酬d體 najcz甓ciej pope硁ianych w ogrodzie

B酬dy w ogrodnictwie pope硁iaj wszyscy, nawet najlepsi profesjonali禼i. Warto jednak zna tych kilka podstawowych, by unikn辨 ich w swoim ogrodzie.

Iglaki na chorobowym. Najcz甓ciej spotykane szkodniki i choroby ro秎in iglastych

Drzewa i krzewy iglaste atakowane s i przez choroby i przez szkodniki. Ro秎iny te warto profilaktycznie wzmacnia stymulatorem wzrostu.

10 b酬d體 pope硁ianych najcz甓ciej przy piel阦nacji ro秎in doniczkowych

Gdy nasze kwiaty marniej, przyczyn mo縠 by choroba lub 縠rowanie szkodnika, ale r體nie cz阺to bywaj b酬dy uprawowe. By ich unikn辨, warto wiedzie na czym polegaj.

Zobacz wideo

Grusza Konferencja

Grusza Konferencja

caucasica, a ich owoce charakteryzuj si typowym, 'gruszkowatym' kszta硉em, podczas gdy owoce odmian azjatyckich, potomk體 Pyrus piryfolia i Pyrus ussuriensis , z wygl眃u przypominaj bardziej jab砶a. Jedn z najcz甓ciej wsp蟪cze秐ie uprawianych grusz jest 'Konferencja', odmiana wyhodowana w drugiej

Pi阫ne ma砮 ogrody

Pi阫ne ma砮 ogrody

Wi阫szo舵 ogr骴k體 przy szeregowcach ma najwy縠j 150 m2. To mo縠 niewiele, ale poniewa takie ogr骴ki znajduj si najcz甓ciej w du縴ch miastach, gdzie ka縟y kawa砮k zieleni jest cenny, warto zada sobie troch trudu, aby urz眃zi je zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Male駅i ogr骴 najcz甓ciej wida

Dlaczego owoce gnij?

Dlaczego owoce gnij?

przewlek硑ch opad體, wykonuj opryskiwania Topsinem M 500 SC. Jak dot眃 jab砶a nadgni砮 wyst阷uj sporadycznie. My秎, 縠 w tym roku jesieni moje zbiory b阣 udane. Gnicie owoc體 na drzewach owocowych najcz甓ciej wywo硑wane jest przez brunatn zgnilizn, na krzewach jagodowych i truskawkach przez

Prz阣ziorki. Jak si pozby prz阣ziork體

Prz阣ziorki. Jak si pozby prz阣ziork體

, rozkruszki i roztocza  najcz甓ciej zimuj w postaci doros砮j pod zewn阾rznymi 硊skami p眐體. Wielkop眐owce zimuj w p眐u we wszystkich stadiach rozwojowych. Kwiaty sezonowe, byliny, cebulowe, warzywa i zio砤 Szkodniki: prz阣ziorki, roztocz astrowiec i narcyzowiec, truskawkowiec, szpeciel

Przebi秐iegi, ciemierniki miodunki. Pierwsze wiosenne kwiaty

Przebi秐iegi, ciemierniki miodunki. Pierwsze wiosenne kwiaty

najefektowniejszych wczesnowiosennych ro秎in s ciemierniki (Helleborus) o eleganckich kwiatach i dekoracyjnych, d硂niasto podzielonych zimotrwa硑ch li禼iach. Ich odporne na 秐ieg i mro糿e wiatry kwiaty zdobi rabaty ju od lutego. Najcz甓ciej spotykany w ogrodach ciemiernik bia硑 (Helleborus niger) mo縠 zakwitn辨

Kwiaty doniczkowe idealne na walentynki

Kwiaty doniczkowe idealne na walentynki

b阣 bezpieczne? Najpi阫niejsze kwiaty wyra縜j眂e mi硂舵 Mow i symbolik kwiat體 najcz甓ciej znaj i pami阾aj osoby ze starszego pokolenia. Niegdy przyk砤dano do tego du勘 wag. Uwa縜硂 si wr阠z, 縠 wr阠zenie kwiatu doniczkowego rodzicom dziewczyny, o kt髍 stara si ch硂pak symbolizowa硂 sta硂舵

Choroby winoro秎i. Najgro糿iejsze s szpeciele i prz阣ziorki

Choroby winoro秎i. Najgro糿iejsze s szpeciele i prz阣ziorki

Niebezpiecznymi szkodnikami winoro秎i s prz阣ziorki, ma砮 paj阠zaki bytuj眂e na spodniej stronie li禼ia. Sprawiaj, 縠 li禼ie 矿砶n i opadaj, wida na nich rozja秐ienia, a na spodzie paj阠zynk. Uci笨liwym szkodnikiem jest te szpeciel pil秐iowiec. Ten niewielki roztocz osiedla si pod li舵mi, tw

Warzywa antyrakowe

Warzywa antyrakowe

O kaza硂 si, 縠 niekt髍e substancje uwa縜ne dot眃 za niemal bezu縴teczny odpad przemiany materii mog by niezb阣ne do utrzymania prawid硂wych funkcji organizm體, nie tylko ro秎in, ale tak縠 zwierz眛 i ludzi. Chroni nas m.in. przed nowotworami. Do tej pory w blisko 300 gatunkach ro秎in zidentyfiko

Marzec - sezon na og髍ki czas zacz辨

Marzec - sezon na og髍ki czas zacz辨

Og髍ki to wymagaj眂e warzywa Og髍ek nale縴 do ro秎in pochodz眂ych z rodziny dyniowatych. Mo縩a go uprawia zar體no poprzez bezpo秗ednie sianie do gruntu b眃 z rozsady. W sklepach ogrodniczych dost阷ne s wczesne jak i 秗ednio wczesne odmiany og髍k體. Zaznaczamy, 縠 og髍ki maj do舵 wysokie wymagani

Wertykulacja i aeracja: pi阫ny i zadbany trawnik

Wertykulacja i aeracja: pi阫ny i zadbany trawnik

Na czym polega wertykulacja trawnika? Wertykulacja trawnika polega na p硑tkim pionowym nacinaniu darni. Usuwa to jej martwe resztki, wygl眃em przypominaj眂e filc. Jest to wa縩e, poniewa w starej darni rozwijaj si grzyby i bakterie. Usuni阠ie martwej warstwy u砤twia przenikanie tlenu, 秝iat砤, sk

D眀 szypu砶owy Quercus robur 'Fastigiata'

D眀 szypu砶owy Quercus robur 'Fastigiata'

Te d硊gowieczne, okaza砮 drzewa od stuleci by硑 uprawiane w celu pozyskiwania cennego drewna, wykorzystywanego w r罂norodnych dziedzinach 縴cia, pocz眞szy od budownictwa i przemys硊 okr阾owego, przez meblarstwo, po sztuk zdobnicz, kulinarn i medycyn. Jako symbol pot阦i, d硊gowieczno禼i i znamien

Plamy na li禼iach klonu, r罂y, ro縜necznika,

Plamy na li禼iach klonu, r罂y, ro縜necznika,

Chor骲 powoduj眂ych plamisto禼i li禼i jest mn髎two. Najwi阫sz - bo a kilkutysi阠zn grup atakuj眂 ro秎iny - stanowi choroby grzybowe. Wywo硑wane przez nie plamy mog by ma砮, du縠, okr眊砮, nieregularne, czasem otoczone obw骴k. Ich kolor tak縠 bywa rozmaity: 矿硉y, szary, br眤owy, czerwo

Choroby i szkodniki r罂anecznik體 i azalii

Choroby i szkodniki r罂anecznik體 i azalii

Przyznam, 縠 mimo kilkakrotnych pr骲 r罂aneczniki nigdy nie chcia硑 rosn辨 w moim ogr骴ku . Chocia stara砤m si stworzy im dobre warunki do wzrostu - przygotowywa砤m kompost z kory r罂nych drzew iglastych o pH 4,5 i grubo 禼i蟪kowa砤m ziemi - po 2-3 latach usycha硑. My秎, 縠 problemem jest

Lawenda w眘kolistna i francuska.Uprawa i piel阦nacja

Lawenda w眘kolistna i francuska.Uprawa i piel阦nacja

Wielkimi krokami zbli縜 si czas jej rozkwitu, dlatego warto dowiedzie si jak wygl眃a uprawa, piel阦nacja i przycinanie lawendy, tak by przez ca硑 sezon cieszy砤 oko i zachwyca砤 niezwyk硑m zapachem!

Grujecznik japo駍ki (Cercidyphyllum japonicum) - Samuraj w ogrodzie -

warunkach wysoko舵 4-5 m osi眊a po sze禼iu, o秏iu latach. Najcz甓ciej ma koron w kszta砪ie piramidy, czasem walcowat, a ga酬zie wyrastaj niemal od samej ziemi. Zdarzaj si egzemplarze o koronach szerokich; parasolowatych. Je秎i tworzy formy wielopniowe (a to nierzadkie przypadki), korona jest szeroka

Jaki staw, tyle ro秎in

ro秎in W ma硑ch oczkach ro秎iny powinny zajmowa oko硂 2/3 powierzchni lustra wody. Mi硂秐icy ogrod體 wodnych najcz甓ciej wybieraj gatunki p硑waj眂e lub o p硑waj眂ych li禼iach (np. lilie wodne, hiacynty, grzybie馽zyki). Jednak ro秎iny podwodne (wyw丑cznik, moczarka kanadyjska, rdestnica) te s

Ogr骴 Hidcote Manor w Wielkiej Brytanii

Ogr骴 Hidcote Manor w Wielkiej Brytanii

zgrane w sp骿n ca硂舵 za pomoc genialnego pomys硊 projektanta. Poszczeg髄ne zielone salony projektant wype硁ia ciekawymi ro秎inami, kt髍e najcz甓ciej by硑 nowo禼iami na pocz眛ku XX wieku. Wyszukane przez Lawrence'a Johnstona odmiany drzew, krzew體 oraz bylin szybko rozs砤wi硑 Hidcote Manor Gardens w

7 Najpopularniejszych b酬d體 w projektowaniu - nie pope硁iaj ich!

7 Najpopularniejszych b酬d體 w projektowaniu - nie pope硁iaj ich!

L蔏 PRZED WOLN PRZESTRZENI R體nomierne rozmieszczanie ro秎in po ca硑m ogrodzie systemem "klombik體 na trawniku" powoduje w efekcie ba砤gan. Podobnie sadzone pojedyncze okazy iglak體 b阣 kaleczone przy koszeniu i poprzerastaj trudn do usuni阠ia traw. KOLEKCJONERSTWO Sadzenie

Czy warto zmienia odczyn gleby

Czy warto zmienia odczyn gleby

Miernikiem odczynu gleby jest pH. Mo縩a je w 砤twy spos骲 zmierzy za pomoc kwasomierza - tradycyjnego z barwn podzia砶 lub elektronicznego. Oba s do kupienia w sklepach i centrach ogrodniczych, w odpowiednich dzia砤ch market體 budowlanych, a tak縠 przez Internet. Jak masz gleb Przyjmuje si,

Iglaste 縴wop硂ty

Sprzedawane dzisiaj drzewa i krzewy iglaste charakteryzuj si du縴m bogactwem gatunk體 i odmian. Wykorzystuj眂 ich ciekawe formy oraz szerok gam barw, mo縠my stworzy w ogrodzie naprawd oryginalne kompozycje 縴wop硂towe. Tym, kt髍zy nie boj si wyzwa, polecam kilka sprawdzonych typ體 縴wop硂t

Nietypowe skalniaki

痚by uprawia ro秎iny skalne, nie trzeba budowa kamiennych g髍 - czasem wystarczy jeden du縴 kamie lub skrzynia. Nie obawiajmy si, 縠 taki skalniak zajmie mn髎two miejsca. Przy odrobinie wyobra糿i mo縩a go zgrabnie wkomponowa w ogr骴. Skalniak powinien znale兼 si w jasnym miejscu, lecz os硂ni阾

Pi阫ne iglaki - ciekawy pokr骿, pi阫ne szpilki. Krzewy iglaste

r罂nych gatunk體 maj odmienne odcienie: zazwyczaj s ciemnozielone, niekiedy szarawe albo jasnozielone. A je秎i chcemy wzbogaci palet kolor體, wystarczy wybra jedn z wielu barwnych odmian. Najcz甓ciej spotykane s srebrzystoniebieskie, ale znajdziemy te wiele z硂cistych i pstrych (zielono-矿硉ych

Udekoruj samoch骴 do 秎ubu

Wobec ogromu 秎ubnych koszt體 przyszli ma晨onkowie cz阺to decyduj si cho troch zaoszcz阣zi tam, gdzie wydatki nie s absolutnie niezb阣ne. "To nie jest wa縩e, czy samoch骴 jest wypo縴czony, w砤sny, czy naszego znajomego, czy kogo z rodziny" - pisz internautki. Okazuje si te, 縠 po

Kalina angielska

Wygl眃 Z ca潮 pewno禼i jedn z naj砤dniejszych i zas硊guj眂ych na szerokie rozpowszechnienie jest kalina angielska (Viburnum ×carlcephalum). Jest to krzew o powolnym tempie wzrostu, dorastaj眂y do 3 m wysoko禼i, sztywnych i lu糿o u硂縪nych p阣ach. Jajowate blaszki li禼iowe maj d硊go舵 6-9 cm

Wrzosiec krwisty "Eva" (Erica Carnea)

Wygl眃 'Eva' jest pi阫n odmian wrzo禼a krwistego zas硊guj眂 na szersze rozpowszechnienie. Krzewinka dorasta do 15 cm, ma zwarty, g阺ty pokr骿 i obficie kwitnie. Ma zimozielone listki, drobne i igie砶owate (d硊go禼i 5-8 mm) zebrane po kilka w ok蟪kach. S intensywnie zielone latem, a p蠹n jesieni

Impregnacja drewna - 6 najcz阺tszych b酬d體

B潮d pierwszy - 糽e dobieramy drewno Sosna, d眀 czy merbau - ka縟y gatunek drewna ma inne w砤禼iwo禼i. Poczynaj眂 od twardo禼i i wsp蟪czynnika skurczu, a ko馽z眂 na zawarto禼i olejk體 i kolorze. Je秎i wiemy, jakie cechy s charakterystyczne dla danego gatunku, b阣ziemy w stanie lepiej go dobra

Palisada betonowa do ogrodu - wszystko, co musisz wiedzie

. Palisady betonowe mo縩a r體nie umieszcza w obr阞ie nawierzchni 縲irowych. Najcz甓ciej, palisady maj za zadanie oddzielenie od siebie pewnych fragment體 ogrodu. Pami阾ajmy jednak, 縠 jej umieszczenie nie jest gwarancj, 縠 ro秎iny nie przerosn poza ni, cho 砤twiej kontrolowa ich wzrost. Palisad

Miesi阠znik Ogrody 01/2010

W tym wydaniu prezentujemy trzy naprawd male駅ie, bardzo dobrze urz眃zone ogr骴ki. Ka縟y z nich wygl眃a inaczej i pe硁i odmienne funkcje, poniewa potrzeby mieszkaj眂ych w nich os骲 s r罂ne. Wszystkie za to wygl眃aj pi阫nie i zapewniaj gospodarzom relaks zgodny z ich marzeniami i oczekiwaniami.

Przycinanie r罂. Jak i kiedy trzeba przycina r罂e

R罂e to najcz甓ciej wybierane krzewy do ogrodu – pi阫nie si prezentuj, ale te nie s skomplikowane w piel阦nacji. Wyb髍 odmian jest niezwykle szeroki. Dlaczego przycinanie r罂 jest wa縩e? Dzi阫i odpowiedniemu przyci阠iu r罂 mo縠sz stworzy po勘dan, zdrow struktur krzewu. Dodatkowo

Ro秎iny balkonowe - najd硊縠j kwitn眂e kwiaty

Tym, kt髍ym ze wzgl阣u na brak czasu i funduszy zale縴 na jednorazowym obsadzeniu skrzynek, polecamy gatunki kwitn眂e najd硊縠j, to znaczy od chwili posadzenia (najcz甓ciej w po硂wie maja) do przymrozk體, a nawet mroz體. Do takich rekordzist體 nale勘 pelargonie rabatowe i zwisaj眂e, kt髍e zdobi

iat硂 w ogrodzie. Przegl眃 lamp i opraw ogrodowych

Zanim zdecydujemy si na za硂縠nie instalacji elektrycznej czy wybierzemy oprawy lamp, zastan體my si, gdzie najcz甓ciej b阣ziemy przebywa po zmroku. Ucz阺zczane miejsca (np. schody, 禼ie縦i, podjazd do gara縰) ze wzgl阣體 bezpiecze駍twa zawsze powinny by pod秝ietlone. Nie s tu potrzebne lampy o

Oczko wodne w ogrodzie krok po kroku

przesadzi z jego wielko禼i. Zbyt du縠 oczko w ogrodzie spowoduje jedynie problemy komunikacyjne, ale te sprawi, 縠 kompozycja b阣zie wygl眃a ma硂 estetycznie. Oczko warto umie禼i w miejscu, kt髍e b阣zie widoczne z okien domu, ale te z tarasu b眃 miejsca, w kt髍ym najcz甓ciej odpoczywamy. Nie

Ro秎iny truj眂e w ogrodzie. Uwa縜jcie na nie

elementem s jagody, jaskrawoczerwonego koloru, kt髍e najcz甓ciej pojawiaj si w okresie letnim. To one stanowi g丑wne zagro縠nie dla dzieci, gdy ich pi阫ny wygl眃 zach阠a do posmakowania. Skutki spo縴cia kwiat體 ro秎iny mog by bardzo gro糿e – ju kilka jag骴 mo縠 doprowadzi do ci昕kiej choroby

Jarz阞ina - wra縧iwo舵

uczciwa -mo縩a na niej polega.Za wszystko czuje si odpowiedzialna. Jednak kontakt z ni nie jest prosty.Wmi硂禼i nieprzewidywalna,wiele wymaga od partnera i nie砤two przebacza. Mimo b硑skotliwej inteligencji i zami硂wa artystycznych z natury zapobiegliw i gospodarn Jarz阞in najcz甓ciej poch砤niaj

Jak pozby si mszyc? Sprawdzone sposoby na mszyce

Cykl rozwojowy mszyc Mszyce mog przechodzi cykl rozwojowy na jednym gatunku ro秎in - s to mszyce jednodomne (jednodomowe) lub na dw骳h gatunkach - mszyce dwudomne (dwudomowe). Jaja najcz甓ciej zimuj w pobli縰 p眐體, w sp阫aniach kory, kr髏kop阣ach. Wiosn wraz z p阫aniem p眐體 z jaj wyl阦aj

Dlaczego storczyki nie kwitn? [Porada eksperta]

;uprawie. Zrzucanie p眐體 najcz甓ciej jest spowodowane gwa硉own zmian temperatury, warunk體 秝ietlnych, przestawieniem ro秎in lub obni縠niem wilgotno禼i powietrza. Wi阣ni阠ie li禼i wynika najcz甓ciej z nadmiaru wody w pod硂縰. By mo縠 zbyt intensywnie podlewa Pani swoje ro秎iny. Latem

Ro秎iny w nietypowych miejscach

pojawiaj眂e si w szczelinach posadzek. Najbardziej malowniczo wygl眃aj przero秐i阾e ro秎inami nawierzchnie z du縴ch p硑t o nieregularnych kszta硉ach. Posadzki z regularnych kamiennych czy betonowych tafli, bruku albo kostki najcz甓ciej dekorujemy zielonymi "fugami" z trawy, staraj眂 si, by

Jak prawid硂wo przesadza storczyki?

Storczyki tworz眂e wiele odrost體 i rozbudowany system korzeniowy przesadzamy, gdy ca砶owicie wype硁i doniczk. Najcz甓ciej (co 3 lata) wymagaj tego cymbidia, niekt髍e dendrobia i oncidia. Robimy to w okresie spoczynku ro秎in, przy okazji dziel眂 karp na kilka cz甓ci. Natomiast

Instalacje elektryczne na tarasie

Zanim zdecydujemy si na za硂縠nie na tarasie lub w ogrodzie instalacji elektrycznej, zastan體my si, gdzie najcz甓ciej b阣ziemy przebywa po zmroku. Takim miejscem z pewno禼i jest k眂ik, w kt髍ym przyjmujemy go禼i. Mo縩a go o秝ietli, podobnie jak domowy salon, siln lamp umieszczon nad g硂w

Kalina ma a縰rowe li禼ie

fot. archiwum Wojciech S硂mka: Te szkody spowodowa硑 larwy szarynki kalin體ki, (d. 5-6 mm). Doros砮 osobniki - chrz眘zcze - s br眤owo-矿硉e z czarnymi plamkami. Atakuj masowo, najcz甓ciej okazy rosn眂e w miejscach zacienionych i wilgotnych. Larwy wyl阦aj si na pocz眛ku maja i 縠ruj 5

Dobra ziemia w ogrodzie - jak j rozpozna?

ulepszy torfem b眃 kompostem. W przypadku ziemi lekkiej warto r體nie stosowa p硂dozmian, ale te nawozy. Je秎i chodzi o gleby ci昕kie to ich ulepszenie dokonuje si najcz甓ciej poprzez rozlu糿ienie gruboziarnistym piaskiem, ale te substancjami organicznymi. Ro秎iny a jako舵 pod硂縜 Wiele ro秎in, tzw

Iglaki w doniczkach - jak je piel阦nowa?

osi眊ni阠ia zbyt du縴ch rozmiar體. W donicach najcz甓ciej sadzi si wersje miniaturowe iglak體. Jednak w momencie ich wzrostu warto przesadza je do wi阫szych ro秎in – najcz甓ciej, co ok. 4 lata. Aby ro秎ina przetrwa砤 kolejne lata konieczne jest r體nie odpowiednie jej przygotowanie do zimowania

Zimowe zagro縠nia dla ro秎in w ogrodzie

ogrodnicy podczas zimy najcz甓ciej wykorzystuj agrow丑knin, kt髍a zapewnia ochron na wysokim poziomie. Dobrym rozwi眤aniem s r體nie suche li禼ie czy te 禼i蟪ka z kory, kt髍e idealnie zabezpieczaj krzewy, drzewa i wszelk inn ro秎inno舵. Warto zadba nie tylko o zabezpieczenie ro秎iny przy pod硂縰

Dziecinny pok骿 na zielono

, kt髍a mu si podoba, ch阾nie b阣zie pomaga w jej piel阦nacji i przesadzaniu. Dzieci lubi przede wszystkim ro秎iny kolorowe - kwitn眂e i o barwnych li禼iach, posadzone w 砤dnych doniczkach. Dziewczynki zachwycaj si "s硂dkimi" dzwonkami i fio砶ami. Ch硂pcom najcz甓ciej wpadaj w oko okazy

Chory perukowiec

, kt髍e hamuj przep硑w wody i rozpuszczonych w niej zwi眤k體. Fot. Aldona Zakrzewska Pierwsze symptomy infekcji to zmiana koloru blaszki li禼iowej na szaro-zielon oraz wi阣ni阠ie li禼i. Choroba rozwija si najcz甓ciej latem, kiedy ziemia jest ciep砤. Szybki rozw骿 infekcji powoduje

Zadbaj o ogr骴 z "Niezb阣nikiem Ogrodnika"!

stworzy ogr骴 bezpieczny dla naszego pupila Blisko po硂wa Polak體 ma w domu zwierz – najcz甓ciej psa lub kota. Urz眃zaj眂 ogr骴 zatroszczmy si o ich bezpiecze駍two i rado舵. - Humanitarne pozbywanie si szkodnik體 Krety, myszy, norniki, kuny potrafi wyrz眃zi spore szkody w ogrodzie. Nie si阦ajmy

Kalina (Viburnum)

Najcz甓ciej atakowanym przez choroby i szkodniki gatunkiem jest kalina koralowa, nieco mniej hordowina i korea駍ka.

Storczyk Rossioglossum: uprawa w domu. Jak piel阦nowa storczyki?

r罂nych porach roku (najcz甓ciej od wrze秐ia do listopada). Rosioglossum jest 砤twe w uprawie, pod warunkiem, 縠 zim trzymamy je w o秝ietlonym, ch硂dnym miejscu (w temperaturze 10-15°C) i dbamy o du勘 wilgotno舵 powietrza. Fot. Wikimedia Commons Na zdj阠iu powy縠j: Rossioglossum grande o d硊gich

Fikus traci li禼ie

fot. archiwum Przes砤ne li禼ie 秝iadcz o tym, 縠 ro秎ina cierpi z powodu plamisto禼i li禼i fikusa, choroby wyst阷uj眂ej przy zmiennych warunkach uprawy. Pojawia si ona najcz甓ciej jesieni i zim, kiedy ilo舵 秝iat砤 jest ma砤, a wilgotno舵 powietrza zbyt niska, a tak縠

Rusza kampania spo砮czna "Um體my si na cisz"

, jest najcz甓ciej wynikiem naszych zachowa i przyzwyczaje i to od nas w du縠j mierze zale縴 jego emisja. Ha砤s w mieszkaniu. Co na to przepisy? - Ha砤s jest zdecydowanie niepo勘danym zjawiskiem. Zwyczajowo termin ten oznacza poziomy d紈i阫體, kt髍e negatywnie wp硑waj na zdrowie i kondycj cz硂wieka

Altanki ogrodowe - oryginalne rozwi眤ania

materia丑w s najcz甓ciej prostymi konstrukcjami, kt髍e idealnie wkomponuj si w nowoczesne ogrody. S niezwykle trwa砮 – aluminiowa konstrukcja, metalowa blacha na dach i poliw阦lanowe 禼ianki przetrwaj wszelkie warunki pogodowe. Nale縴 jednak pami阾a, 縠 altana wykonana z wspomnianych materia丑w

Wiejski ogr骴ek na balkonie w bloku z wielkiej p硑ty. Marzenia si spe硁iaj

– to m骿 ulubiony -  kolor - zwierza si blogerka Na balkonie jedynymi kroplami koloru s kwiaty – wiosn bratki i stokrotki, potem pelargonie, lawenda, r罂e, kurdybanki, bluszcze, komarzyce, a jesieni wrzosy.W砤禼icielka najcz甓ciej korzysta ze swojego „wiejskiego

Czy huba szkodzi drzewu na kt髍ym ro秐ie

fot. archiwum Wojciech S硂mka: To zale縴 od wielu czynnik體. Najpierw trzeba okre秎i gatunek huby. Te twory to szkodliwe grzyby infekcyjne, rozwijaj眂e si wewn眛rz drzew i pojawiaj眂e si jako naro秎a na ich r罂nych cz甓ciach. Najcz甓ciej s to huby twarde o kopytowatym kszta砪ie

Sprawdzamy brzeg sadzawki

Na brzegu, gdzie s szuwary, najcz甓ciej dochodzi do przeciek體. Sprawd糾y, czy korzenie ro秎in nie przeros硑 zbiornika. Mocno rozro秐i阾a dar jak knot wyci眊a wod z jeziorka. Dlatego trzeba j skr骳i, odkryt foli za zamaskowa kamieniami lub 縲irem.

10 tajemnic uprawy storczyk體

naturze 痽j najcz甓ciej w 秗odowisku ubogim w sk砤dniki pokarmowe. Uprawiaj眂 je w domu stosujemy nawozy przeznaczone specjalnie dla tej grupy ro秎in, stosuj眂 si do zalece na etykiecie. Je秎i korzystamy z innych od縴wek (np. nawozu dla ro秎in kwitn眂ych), w體czas sporz眃zamy roztw髍 o po硂w s砤bszy

Na co zwr骳i uwag przy zakupie sekatora

). Najlepsze s ostrza ze stali szlachetnej ze specjaln pow硂k antyadhezyjn, kt髍a sprawia, 縠 sok czy 縴wica nie przyklejaj si do ich powierzchni. Najcz甓ciej zu縴waj si spr昕yny i ostrza. Wybierzmy zatem model, w kt髍ym te elementy s wymienne. Wymiana ostrzy i 秗ub jest 砤twa i nie trzeba do tego

Najpi阫niejsze kaktusy - kwiaty po秗骴 cierni

Niekt髍e kaktusy kwitn w naturze dopiero po kilkudziesi阠iu latach. Na dodatek najcz甓ciej bardzo kr髏ko. S w秗骴 nich gatunki o kwiatach nocnych, kt髍e otwieraj si wieczorem, lecz wi阠ej jest dziennych. Moment kwitnienia (ale i kszta硉 kwiatu) zale縴 od 秗odowiska, w kt髍ym rosn, i od tego, co je

Stawon骻 w ziemi

Mamy tu do czynienia ze stawonogiem z podtypu wij體, z gromady dwuparc體. Najcz甓ciej s to zwierz阾a do舵 spokojne i od縴wiaj眂e si martw materi organiczn pochodzenia ro秎innego. Nieatakowane, nie czyni wi阫szych szk骴. W chwili zagro縠nia potrafi wydziela nieprzyjemn w zapachu ciecz

Jak rozwijaj si choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe na ro秎inach

sierpnia. Ostatnio z dobrym efektem opryska砤m rudbeki sod oczyszczon. Bakterie i wirusy ju nie dokuczaj ro秎inom. Bakterie na ro秎inach Gdzie rozwijaj si bakterie Spotykamy je najcz甓ciej w 縴wych cz甓ciach ro秎in. Tylko nieliczne 縴j na martwych ich cz甓ciach. Jak rozwijaj si

Prace w ogrodzie. Jak je bezpiecznie wykonywa

wymaga jej wykorzystania. Sk眃 wypadki? Najcz甓ciej, w po秔iechu 糽e j ustawiamy. Do舵 cz阺to przyczyn jest r體nie korzystanie z uszkodzonej, nieodpowiedniej drabiny, kt髍a do舵 砤two mo縠 ulec przewr骳eniu. Przed skorzystaniem z wspomnianego elementu, nale縴 dok砤dnie sprawdzi jej stan techniczny

Pawilon ogrodowy. Jaki pawilon wybra?

pawilon體 ogrodowych, najcz甓ciej nie zawieraj one pod硂gi – musisz zakupi j we w砤snym zakresie. Mo縠sz r體nie zdecydowa si na wy硂縠nie pod硂縜 deskami b眃 na wylanie betonu. Pami阾aj jednak, 縠 decyduj眂 si na beton b阣ziesz mie ograniczone mo縧iwo禼i ewentualnego przestawienia pawilonu

Zimowa piel阦nacja ro秎in doniczkowych. Choroby ro秎in zim

zwalczania s wciornastki. Wydaje si, 縠 ju zosta硑 pokonane, a tu znowu widz srebrzyste plamki na li禼iach. W pozbywaniu si wciornastk體 pomocne s niebieskie tablice lepowe. Natomiast spo秗骴 chor骲 grzybowych ro秎inom najcz甓ciej dokuczaj szara ple恶 i m眂zniaki. Ro秎iny doniczkowe

Czy trzeba wyrywa pszeniec? [Porada eksperta]

pojawi砤 si u Pani na dzia砪e, to pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense). Jest to gatunek wyst阷uj眂y w widnych, najcz甓ciej sosnowych lasach, na brzegach torfowisk wysokich oraz 潮k. Lubi jasne stanowiska. Dobrze ro秐ie zar體no w pod硂縰 wilgotnym, jak i suchym. Jest ro秎in roczn

痷rawki. Ro秎iny do cienia pe硁e kolor體

 koszach wiklinowych. To bardzo wdzi阠zne byliny. W jednym miejscu mog rosn辨 nawet kilka lat. W czerwcu na wierzcho砶ach 硂dyg wyrastaj眂ych z k阷 li禼i pojawiaj si najcz甓ciej bia砮 lub r罂owe kwiatostany z硂縪ne z drobniutkich kwiatk體. Staram si je ucina i nie

Jak humanitarnie pozby si kreta z ogrodu. Skuteczne sposoby na kreta

Kret wa縴 do 120 g, ma 17-20 cm d硊go禼i. 痽wi si szkodnikami - p阣rakami, drutowcami, larwami i poczwarkami r罂nych owad體, czyli jest sprzymierze馽em ogrodnika ale r體nocze秐ie potrafi zrujnowa trawnik. Pojawia si w ogrodzie najcz甓ciej wtedy, gdy mamy zadbany trawnik i wypiel阦nowane rabaty

Ro秎iny potrzebne od zaraz. Szybko rosn眂e krzewy

, ale to rozwi眤anie do naprawd du縴ch ogrod體, najcz甓ciej mo縠my spotka ro秎iny, kt髍e po 3-4 latach osi眊n 2-3 metry w zale縩o禼i od stanowiska, w jakim je posadzimy. Oczywi禼ie na glebie 縴znej i odpowiednio wilgotnej, w pe硁ym s硂馽u b阣 nie tylko obficiej i d硊縠j kwit硑, ale b阣 te mia硑

Jak czy禼i 縲irowe 禼ie縦i

dopuszczajmy, by na dr罂ce zgromadzi砤 si gruba warstwa li禼i i innych 秏ieci, bo w體czas praca b阣zie trudniejsza. Najlepiej wi阠 sprz眛a jak najcz甓ciej. Czyszczenie nawierzchni 縲irowych u砤twimy sobie, u縴waj眂 dmuchawy do li禼i. Gdy ju "zdmuchniemy" li禼ie ze 禼ie縦i (np. na trawnik), 砤twiej

Kaczki [Przegl眃 odmian]

zapewni im mo縧iwo舵 schronienia pod dachem. Codzienna opieka polega g丑wnie na dostarczaniu po縴wienia - ziaren zb罂 oraz karm granulowanych. U wi阫szo禼i gatunk體 kaczek samiec ma efektowne upierzenie, samice s za skromniejsze, najcz甓ciej br眤owe lub szare. Mandarynki i karolinki dobieraj si w pary

Kamienie w ogrodzie - jak udekorowa ogr骴?

wykonanych z kamienia ozdobnego. Naturalne g砤zy to idealna dekoracja. Mog by w swojej oryginalnej formie, jak i wy砍obione. Kamie w ogrodzie najcz甓ciej wykorzystywany jest jako p硑ta na u硂縠nie 禼ie縦i. Warto wtedy wybra jego jasny kolor, kt髍y bardzo dobrze b阣zie kontrastowa z zieleni traw. Mo縩a

Brzydkie plamy na ro秎inach. Jak sobie z nimi radzi?

regularnemu stosowaniu tych zabieg體 znacznie ograniczy砤m wyst阷owanie osutki. 1.Drzewa i krzewy iglaste Najcz甓ciej wyst阷uj osutki. Objawy: Na ig砤ch pocz眛kowo powstaj 矿硉e plamy, kt髍e p蠹niej br眤owiej i obejmuj ca潮 powierzchni. Wida te czarne kropki (zarodniki grzyba). Cz甓 igie opada

Najwcze秐iej kwitn眂e kwiaty cebulowe. Pionierzy w秗骴 kwiat體.

do nich mn髎two wczesnowiosennego s硂馽a. Lubi gleb wilgotn i przepuszczaln.  Krokus/Szafran Okres kwitnienia: Krokusy wiosenne kwitn od lutego a do kwietnia. Okres sadzenia: Cebulki sadzimy jesieni we wrzesniu i w pa糳zierniku. Maksymalna wysoko舵: S to kwiatki do舵 niskie, najcz甓ciej

Wczesnowiosenne szczepienie drzew

jednym ze sposob體 rozmna縜nia drzew mo縩a uzyska nowe formy ro秎in. Dodatkowo, mo縩a uzyska materia genetyczny odporny na mr髗 i niekorzystne warunki glebowe.  Szczepienie przebiega prawid硂wo wtedy, gdy podk砤dka jest ca砶owicie zdrowa i wolna od jakichkolwiek wirus體. Najcz甓ciej przeznacza

Jak piel阦nowa trawnik latem?

najcz甓ciej na glebach lekkich b眃 w przypadku m硂dych trawnik體, kt髍ych korzenie znajduj si p硑tko w ziemi. Warto pilnowa nawodnienia trawy zar體no podczas suszy jak i dreszcz體, gdy zbyt du縜 wilgotno舵 gleby r體nie mo縠 wyrz眃zi wiele krzywd jak powstanie mch體 czy chor骲 grzybowych. Przyjmuje si

Malwa - Alcea

warunkach najcz甓ciej dwuletnie (czasami trzy-, czteroletnie), ale cz阺to rozsiewaj si same i rosn na tym samym stanowisku przez wiele lat. Wymagania Najlepiej rosn w 縴znej, ale przepuszczalnej ziemi ogrodowej w miejscach dobrze nas硂necznionych, ale znosz te gleby mniej urodzajne. Sadzone w pod硂縰

Jak zabezpieczy drewniane akcesoria ogrodowe przed zniszczeniem?

wykonane z drewna najbardziej nara縪ne s na niekorzystne dzia砤nie warunk體 atmosferycznych. Zar體no wilgo, zbyt wysoka temperatura czy te s硂馽e sprawiaj, 縠 drewno ulega p阫ni阠iom i rozsycha si. Dostanie si wody do p阫ni赕 ko馽zy si najcz甓ciej rozwojem grzyb體. Aby zabezpieczy elementy ogrodowe

Drzewa do donic na taras. Jakie wybra?

Jak wybra drzewo do donicy? Idealnymi drzewami, kt髍e mo縩a zasadzi w donicy b阣 drzewa o pokroju kar硂watym, w眘kie, kolumnowe b眃 szczepione na pniu. Taki rodzaj drzew najcz甓ciej wymusza wielko舵 tarasu czy te balkonu. Pami阾ajmy by bra r體nie pod uwag mo縧iwo禼i wzrostowe ro秎iny &ndash

Jak urz眃zi ogr骴 w mie禼ie- balkon pe砮n kwiat體

wszelkiego rodzaju zio砤 – z pewno禼i przydadz Ci si w kuchni a 砤twy do nich dost阷 sprawi, 縠 cz甓ciej b阣ziesz si阦a po 秝ie縠 ni suszone. W czym sadzi ro秎iny? Najcz甓ciej polecanym rodzajem „doniczki” s rabaty na balkon. To du縠, drewniane skrzynki, obramowane kant體k, kt髍e od

G眘ienice w ogr骴ku. G眘ienice zjadaj眂e li禼ie warzyw

;stadium poczwarki. Larwy much體ek i b硂nk體ek. W przypadku tych pierwszych bywaj beznogie lub z 3 parami odn罂y. W przypadku tych drugich s najcz甓ciej beznogie, bia砮, br眤owe lub zielone. Larwy wyl阦aj si z jaj z硂縪nych przez muchy i przepoczwarzaj w ziemi w bob體ki

Alstremeria (Alstroemeria). Jak piel阦nowa lili Ink體?

Karola Linneusza – ale maj te inne, bardziej wdzi阠zne imiona, np. lilia Ink體 lub krasnolica. Alstremeria do bukietu Alstremerie najcz甓ciej kupujemy w bukietach. Po wstawieniu do wazonu pozostaj pi阫ne ponad dwa tygodnie, cho gdy brakuje im 秝iat砤, nowe kwiaty maj mniej intensywne

Kompostownik w ogrodzie. Jaki kompostownik wybra?

, najcz甓ciej zbudowanej z desek lub listew, rzadziej z siatki. Tego typu kompostownik 砤two zrobi samemu - wystarczy wkopa pionowo w ziemi (w naro縩ikach konstrukcji) cztery pionowe listwy i przybi do nich poziome deski. Pami阾ajmy, by 禼ianki nie by硑 szczelne. Mo縩a te

Ro秎iny cebulowe i bulwiaste kwitn眂e wiosn. Kwiaty, kt髍e startuj w kwietniu.

jednego wi阫szego li禼ia, zamiast kilku w眘kich mniejszych, jak u innych gatunk體. - wielkoowocowe - kwiaty ok 8 cm d硊go禼i, kolor 矿硉y i lekko zielony. Wszystkie szafirki nie maj wi阫szych wymaga glebowych, ale najcz甓ciej spotyka si w sprzeda縴 cebulki szafirka arme駍kiego. Je秎i chcemy si cieszy

Bonsai z fikusa - krok po kroku

. Pawe S硂mczy駍ki 10 b酬d體 pope硁ianych najcz甓ciej przy piel阦nacji ro秎in doniczkowych shutterstock/Africa Studio

Jak ochroni drzewa przed zaj眂ami i sarnami?

Zaj眂e, sarny, jelenie s du縴m zagro縠niem ogrodowych drzew i krzew體, zw砤szcza zim. Przy obfitych opadach 秐iegu karma w lesie staje si niedost阷na, dlatego zwierz阾a 縠ruj w ogrodach, najcz甓ciej ogryzaj眂 m硂de p阣y i obdzieraj眂 kor drzew i krzew體 owocowych. Ro秎iny mo縠my zabezpiecza

Kora do ogrodu

W ogrodach u縴wamy najcz甓ciej kory sosnowej. Ma t przewag nad kor drzew li禼iastych, 縠 nie zawiera tak wielu garbnik體, szkodliwych dla rozwoju ro秎in. Ale i ona, dla bezpiecze駍twa powinna zosta wcze秐iej przekompostowana przez 12-18 miesi阠y. Podczas tego procesu dzia砤 wiele

Jak poluje dzbanecznik? [Ekspert radzi]

zwi眤ki mineralne, najcz甓ciej bagiennych terenach Madagaskaru, P蟪wyspu Indochi駍kiego oraz na wyspach Pacyfiku. P阣y dzbanecznik體 pocz眛kowo s wzniesione, ale pod wp硑wem ci昕aru "dzbank體" z zawartym w nich p硑nem zwieszaj si. Te zmodyfikowane ko馽體ki li禼i o d硊go禼i kilku lub

Co to jest stratyfikacja

Celem tego zabiegu jest przerwanie spoczynku nasion, przyspieszenie kie砶owania oraz zwi阫szenie liczby nasion kie砶uj眂ych. Stosowany on jest zwykle w szk蟪kach produkcyjnych, ale te w warunkach amatorskich. Stratyfikacja polega na poddawaniu nasion odpowiedniej - najcz甓ciej niskiej

Oryginalne kwiaty doniczkowe [twe w piel阦nacji]

tolerancyjna co do warunk體 秝ietlnych (bujnie ro秐ie i w s硂馽u i w p蟪cieniu), ale s砤biej o秝ietlonych miejscach mniej obficie kwtnienie Fot. Flora Dania Jego p阣 rozrasta si szeroko na kszta硉 koguciego grzebienia lub wachlarza o szeroko禼i 15-30 cm. Szczepiony jest najcz甓ciej na innym wilczomleczu w

Ro秎iny na po硊dniowy balkon

, scewol, z硂cie krzewiasty, zwany ostanio srebrzeniem (pojawi硂 si teraz sporo nowych odmian w r罂nych barwach), a tak縠 osteospermum - afryka駍k stokrotk. Spo秗骴 ro秎in uznawanych za uzupe硁iaj眂e kompozycj - towarzysz眂e kwiatom (najcz甓ciej sa to gatunki i odmiany o dekoracyjnych p阣ach lub

Projekty ogrod體. Kolorowa rabata do cienia

Zak眛ki pod koron drzewa, przy 禼ianie domu czy w cieniu ogrodzenia zwykle najtrudniej zagospodarowa. Nie oznacza to, 縠 miejsca te musz wygl眃a brzydko. Niewielk ilo禼i 秝iat砤 zadowoli si wiele gatunk體 ro秎in, tak縠 i kwitn眂e. Najcz甓ciej maj one do舵 trwa砮 i 砤dne ulistnienie

Aby oczko wodne zim nie zamarz硂 ca砶owicie

Kruszenie lodu zim nale縴 do najcz甓ciej pope硁ianych b酬d體. Jest ono niebezpieczne dla ryb, kt髍e mog zosta og硊szone przez powstaj眂 fal akustyczn. Ponadto zestresowane zaczynaj szybciej si porusza, zu縴waj眂 du縪 tlenu. Zamiast kruszy l骴, na p硑ci糿ie oczka ustawiamy na dnie filtr

Tulipanowiec, drzewo dla niecierpliwych

szybko grubiej, a im s starsze, tym trudniej zabli糿iaj si rany po ci阠iu. Czasami zdarza si r體nie, 縠 m硂de egzemplarze bywaj uszkadzane przez mrozy. Najcz甓ciej przemarza wierzcho砮k i wok蟪 pnia wyrasta wtedy kilka mocnych p阣體. Trzeba pozostawi najsilniejszy p阣, kt髍y z czasem stanie si

Cykoria podr罂nik

o 秗ednicy 4-5 cm, typowe dla rodziny astrowatych. Najcz甓ciej s w kolorze b酬kitnym, z rzadka lekko r罂owe lub bia砮. Ich 縴wot jest kr髏ki, trwa tylko od wczesnego ranka do godziny 13.00. Ale ju nast阷nego dnia mo縠my podziwia nowe. Ro秎ina tworzy je a do wrze秐ia. Kwiaty

Stokrotka afryka駍ka (Osteospermum ecklonis) i stokrotka pospolita (Bellis perennis)

- Bellis - wywodzi si od 砤ci駍kiego s硂wa bellus - pi阫ny, 秎iczny. Mo縩a si zastanawia, czy jest ona odpowiednia, je秎i patrzymy na pojedyncz ro秎in.  Jak wygl眃aj kwiaty stokrotki W ogrodach uprawiamy najcz甓ciej jej odmiany z du縴mi i pe硁ymi kwiatami, natomiast w naturze

Storczyk Sabotek: uprawa w domu. Jak piel阦nowa storczyki?

. P阣 kwiatowy wyrasta zawsze ze 秗odka rozety li禼iowej i ma najcz甓ciej jeden kwiat, kt髍y d硊go utrzymuje 秝ie縪舵, a po przekwitni阠iu opada. Niekt髍e gatunki i hybrydy maj wi阠ej kwiat體 ukazuj眂ych si r體nocze秐ie lub po kolei, dzi阫i czemu ta urzekaj眂a ro秎ina mo縠 kwitn辨 czasem prawie przez

Rozpoznaj najcz阺tsze choroby i szkodniki w ogrodzie

Ro秎inom uprawianym w ogr骴ku i w domu zagra縜j dwojakiego typu choroby oraz szkodniki. Choroby nieinfekcyjne s najcz甓ciej powodowane b酬dami w piel阦nacji ro秎in. Mo縠 je wywo硑wa zar體no nadmiar, jak i brak wody oraz substancji od縴wczych w glebie, niedostateczne o秝ietlenie, niska

Najnowsze